top of page
KVKK Politikamız

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Politikamız

İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket veya IZINV” olarak anılacaktır) olarak faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktayız.

Kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekle birlikte, kişisel verilerinizi yalnızca gerekli amaç kapsamında ve gerekli süre kadar işlemekte, bu süre içerisinde de mevzuat doğrultusunda belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaya özen göstermekteyiz.
Bu kapsamda tarafınıza ait kişisel verilerin şirketimiz nezdinde hangi hal ve koşullarda işlendiğine ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz. Kişisel verileriniz, sorumluluğumuzun farkındalığı ve bilinci ile işlenmekte ve korunmaktadır.

VERİ SORUMLUSU


İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Mersis No : 0483033733400019
İnternet Sitesi : www.izyatirimholding.com
İletişim : 0212 674 50 59
Adres : Yeniköy Mah. Sarı Asma Sok. No:5 Sarıyer / İstanbul

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ TEMEL PRENSİPLERİMİZ


IZINV, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktadır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep etmekle birlikte kişisel verileri, Kanunun aşağıda belirtilen kriterlerini esas alarak işlemektedir.


•  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
•  Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
•  Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
•  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
•  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.
•  Veri sahiplerini bilgilendirme ve aydınlatma.
•  Verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alma.

IZINV ÇALIŞANLARININ KANUN KAPSAMINDA EĞİTİMLERİ


IZINV, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için çalışanlarına ve şubelerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel verileriniz, şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:


•  Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
•  Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
•  Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
•  Taraf olduğumuz sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
•  Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
•  Mevzuattaki kanunlar uyarınca, şirketimiz tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
•  Çalışanların, misafirlerin ve IZINV'e ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
•  Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve IZINV'in insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
•  IZINV bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
•  IZINV'in ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
•  IZINV'in kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
•  Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
•  Bilgilerin tutarlılığına ilişkin iç denetimimizin sağlanması amacıyla,
•  Hukuk işlerinin takibi amacıyla,
•  Şirketimizin güvenliğini sağlamak amacıyla, 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:


•  Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
•  İZTAR bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
•  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
•  Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışında kurulu teknoloji şirketlerine,
•  İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ilgili sağlık hizmeti alınan kurumlara ve sigorta şirketlerine aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz, IZINV tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, siparişler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, çağrı merkezleri üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda IZINV’ın hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI


Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili olarak bilgi edinmek ve başvuru yapmak için internet sitemizde yer alan başvuru formumuzu inceleyebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak İZTAR’ın (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:


(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 BAŞVURU YÖNTEMİ


İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.


Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.


www.izyatirimholding.com adresinde bulunan veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun belirlediği şartlara haiz başvuru formunun doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak posta aracılığı ile "Yeniköy Mah. Sarı Asma Sok. No:5 Sarıyer/İSTANBUL” adresine iletilmesi.


www.izyatirimholding.com adresinde bulunan veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun belirlediği şartlara haiz başvuru formunun doldurduktan sonra 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imza formunun info@izyatirimholding.com adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuru yapılması.


www.izyatirimholding.com adresinde bulunan Başvuru Formunun veya Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun belirlediği şartlara haiz başvuru formunun doldurulup kimlik bilgisi veya kanun gereği kimlik bilgisi yerine geçecek herhangi bir belge ile şahsi olarak elden başvuru yapılması.

bottom of page