top of page
  • Investor Relations

Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 05/06/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden; 05/07/2023 tarihinde, saat: 10:00’da, Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen vekaletname örneğini usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI


GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, 3- 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2022 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması, 5- 2023 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaya sunulması, 6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması, 7- Dönem içinde, istifa nedeniyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve görev sürelerinin tespiti, 8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 9- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, 10- Şirket Yönetim Kurulu’nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13- Şirketin 2023 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14- Dilek, temenniler ve kapanış.

384 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GMK Enerji ile Ortaklık Görüşmelerinin Başlaması Hakkında

Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin yeni vizyonu ve yatırım planlarına istinaden, sürdürülebilir enerji yatırımları alanında, ESG ("Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim") odaklı jeotermal yatırım

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 10/06/2022 tarihinde ve saat 10:00'da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Büyükdere Caddesi N

Comments


bottom of page